Om Arevo

Ett helt nytt sätt att se på växtodling - för hög tillväxt och klimatnytta

Arevo erbjuder helt unika biostimulanter och växtnäringsprodukter som kombinerar hög tillväxt och stresstålighet med klimatnytta och förenklad odling. Grundbulten är världsledande och banbrytande forskning om växters näringsupptag. Forskningsresultaten som ligger till grund för Arevos produkter är lika revolutionerande som enkla. Det handlar om hur växter kan använda sig av aminosyran arginin som naturligt innehåller det för växter så viktiga grundämnet kväve. Kväve är det näringsämne som växter behöver mest. Växter tar upp både oorganiskt och organiskt kväve från marken, men forskningen har tydligt visat att växterna föredrar den organiska kvävekällan arginin. Det organiska kvävet är vanligt förekommande i många naturliga ekosystem som till exempel i skogsmarken.

Arginin tas upp mycket snabbare än andra ämnen av växternas rötter. Arginin binder dessutom hårt till markpartiklarna vilket leder till mycket lågt läckage av kväve jämfört med de flesta andra former av växtnäring som används (s.k. handelsgödsel bestående av ammonium och nitrat). Detta leder till avsevärt minskad belastning på miljön. Växtnäringen hamnar alltså där den skall vara – i växten och inte i den omgivande miljön!

En annan viktig förmåga är argininets stimulerande egenskaper för rötter och mikrolivet i marken. Detta leder till att växterna blir mera stresståliga genom robusta och kraftfulla rotsystem som ger ökad överlevnad, hög tillväxt och förenklad odling. Detta har också visats i tester hos oberoende institut. Därför leder Arevos produkter helt enkelt till växtodling som kombinerar miljövänlighet med hög avkastning.

Arevo har utvecklat unika biostimulanter och växtnäringsprodukter som har direktverkan på överlevnad, tillväxt och kolbindning. Våra produkter används i stor omfattning för odling av skogsplantor (främst tall och gran) och appliceras både i växthus och i samband med plantering av tall och gran. Utveckling pågår för många andra växtarter inom både skogsbruket och jordbruket. Enkelt, effektivt och klimatsmart.