Få din skog att växa snabbare

arGrow® Granulat

Banbrytande forskning har skapat en helt ny produkt för plantors överlevnad och tillväxt i skogen.När en skogsplanta sätts ut på hygget måste rötterna snabbt etablera kontakt med omgivande mark för att säkra överlevnaden och den framtida tillväxten. arGrow® Granulat stimulerar tillväxten av både plantans rötter och skott.

Klicka här för att se filmer som beskriver hur och varför arGrow är bra för din skog.

Klicka här om du vill veta var du kan köpa arGrow® produkter.

arGrow® Granulat – Maximerar föryngringens värde

arGrow® Granulat

arGrow® är en helt unik och patenterad produkt som stimulerar bildandet av finrötter och mykorrhiza. Resultat efter fem växtsäsonger visar att plantor som har behandlats med arGrow fortsätter att växa snabbare och att försprånget ökar.

  • arGrow Granulat består av den organiska kvävekällan arginin. Arginin binder hårt till markpartiklarna vilket leder till mycket lågt läckage av kväve.
  • Argininet frigörs långsamt och kontrollerat då arGrow® Granulat består av kristallen argininfosfat, vilket ger arGrow® Granulat slow-release egenskaper.
  • Argininet hjälper plantan att redan det första året bilda ett kraftfullt rotsystem.
  • Det kraftfulla rotsystemet tar upp mer vatten och mer marknäring vilket de kommande åren ger en kraftig tillväxt för hela plantan.
  • Fler plantor överlever vilket innebär att fler förädlade plantor kommer att finnas i det vuxna beståndet vilket ytterligare främjar värdetillväxten i skogen.

arGrow® Granulat består av ämnet argininfosfat (se faktarutan) som frisätts runt plantans rötter och stimulerar deras tillväxt under den första tillväxtsäsongen. Rötter och mykorrhiza växer ut vilket ökar plantans förmåga att ta upp vatten och näring för sin tillväxt. Detta innebär även att risken minskar för att plantan skall drabbas av torkstress.

Omfattande försök i samarbete med forskare och skogsbolag har visat att tillförsel av arGrow® Granulat förbättrar plantans överlevnadschanser och leder till kraftigt ökad tillväxt under de kommande åren.

Genom att tillföra en liten mängd arGrow® Granulat vid plantering tar plantorna effektivt upp markens kväve vilket ger ökad tillväxt.

Markens kväveutbud är högt ca 5-10 år efter avverkning och mark-beredning, varför det gäller för plantan att vara med direkt från start när det finns möjlighet att ta upp det kväve som frigörs i marken. Genom att tillföra en liten mängd arGrow® Granulat vid plantering kan plantorna effektivt utnyttja markens kväve vilket ger ökad tillväxt.

Fantastiska föryngringsresultat

Plantor som fått arGrow® Granulat har fler och kraftigare barr, större rotsystem och är mera livskraftiga efter den första säsongen.

Efter tre år har arGrow-behandlade plantor ett betydande tillväxtförsprång jämfört med obehandlade plantor. Den lilla dosen av argininfosfat som motsvarar 0,04 gram kväve per planta ger en stor hävstångseffekt genom att förbättra rötternas förmåga att ta upp marknäringen som frigörs på det unga hygget. Det syns på tillväxten i exemplet att arGrow® plantan efter tre år tagit upp över 12 gånger mer kväve!

Detaljerade undersökningar vid storskalig användning av arGrow® Granulat har utförts under flera års tid. Resultaten är samstämmiga för tall och gran samt för plantor av olika storlek: arGrow® Granulat leder till en ökad tillväxt och ökad biomassa. I exemplet nedan har plantans biomassa efter 4 år ökat med över 80%.

Lätt att använda arGrow® Granulat

Det går smidigt att plantera med arGrow® Granulat. Produkten tillförs vid plantering med ett vanligt planteringsrör av modellen PottiPutki som har utrustats med en liten doserare. Granulatet hamnar på det ställe där den gör bäst nytta – under plantan!

För t.ex. privata skogsägare som planterar i begränsad omfattning och för plantering av barrotsplantor finns en handdoserare som skruvas direkt på arGrow® granulatbehållaren.

Arevo som producerar arGrow® Granulat rustar för kraftigt ökad användning och har investerat i en ny produktionsanläggning i Umeå.

Under 2021 planterar svenska och utländska skogsägare tillsammans runt 40 miljoner plantor med arGrow® Granulat. Arevo som producerar arGrow® Granulat rustar för kraftigt ökad användning och har investerat i en ny produktionsanläggning i Umeå.

En folder för arGrow® Granulat hittas här.

arGrow® växtnäring för skogsplantskolor

arGrow® Complete och Mix

Robusta plantor rustade för plantering, förenklat odlingsschema, kraftigt minskad kväveanvändning och kraftigt minskat kväveläckage är några av fördelarna med arGrow® flytande växtnäring för skogsplantskolor.

arGrow® Complete är baserad på arginin. Varianten arGrow® Mix innehåller även aminosyran lysin.

Holmen odlar sedan många år skogsplantor med arGrow® Complete och Mix, där flytande arGrow® ges till de 40 miljoner plantor som årligen odlas i Holmens plantskolor. Resultatet är robusta och kraftfulla plantor redo för plantering på hygget!

arGrow® Complete och Mix

  • 2-3 gånger mindre kväve behövs för odlingen
  • Kraftfullt minskad kväveläckage
  • Robusta plantor med förbättrad balans mellan rot och skott
  • Ökad rot och mykorrhizatillväxt
  • Schemalagd gödsling förenklar skötseln