Plantering som ger ökad och hållbar tillväxt

Plantering som ger ökad och hållbar tillväxt

Sedan 2016 har över 70 miljoner skogsplantor planterats på olika platser i Sverige med en unik produkt som syftar till att öka tillväxt och överlevnad. Resultaten har följts upp av Arevo, oberoende forskare och av skogsbolag och visar effekter som kan innebära en revolution för hållbarhet inom skogsbruk, trädgårdsodling och jordbruk.

Arevo erbjuder produkter som får skogsplantor att växa bättre. Ambitionen är att bidra till en grönare värld genom att öka förmågan hos skog och andra växter att binda kol och samtidigt bidra till minskat utsläpp av kväve. Verksamheten har utgångspunkt i professor Torgny Näsholms prisbelönta forskning om hur växter kan använda sig av aminosyran arginin som naturlig kvävekälla. Arevos arGrow®-produkter stimulerar tillväxt av rötter, ger (till skillnad från konventionell gödsel och växtnäring) lågt läckage av kväve och stimulerar jordens mikroliv.

Genom att tillföra en liten dos arGrow vid plantering av skogsplantor fås en positiv effekt på tillväxt och överlevnad. Resultatet är en mer hållbar verksamhet – med ökad lönsamhet.

– Effekterna kan innebära en revolution för hållbarhet inom skogsbruk och i framtiden även trädgårdsodling och jordbruk, säger Torgny Näsholm, grundare och utvecklingschef på Arevo, som ligger bakom arGrow.

En utmaning vid plantering av skogsplantor är den stress plantorna utsätts för. Det kan handla om torka och näringsbrist vilket gör plantorna så svaga att de lättare dukar under av vädret eller för skogens insekter och djur.

Det Umeå-baserade företaget Arevo har utvecklat arGrow Granulat, en naturlig form av näring baserad på aminosyran arginin. Den tas upp mycket effektivt av plantan och ökar tillväxten av rötterna vilket gynnar hela plantans tillväxt och överlevnad. En stor fördel med arginin är att det binder hårt till markpartiklarna och därmed inte läcker ut i omgivande miljö, jämfört med andra former av växtnäring och konventionell kvävegödsel.

– Genom att tillföra en liten mängd arGrow får man plantor som tallar och granar att etablera sig bättre. De får större rotsystem och därmed lättare tag på vatten och näring för att växa. De klarar därför bättre chocken som uppstår när de tas från plantskolan och planteras ute i skogen. Fler plantor överlever och växer sig starka, säger Torgny Näsholm.

Plantor till höger med röd pinne har fått arGrow. Plantor till vänster med gul pinne har planterats utan arGrow.

 

Bättre tillväxt innebär att den planterade skogen snabbare kan bidra till att binda koldioxid. Efter avverkning avges mer koldioxid än vad som tas upp, till dess att de nya träden blir tillräckligt stora för att kompensera avgivningen. När fler plantor överlever och snabbare växer sig starka, minskar den tidsperioden och skogen blir snabbare en kolsänka. Fler plantor som överlever innebär också möjlighet att spara resurser vid odling.

Goda resultat från tester med arGrow

Arevo har sedan 2016 testat arGrow tillsammans med flera skogsbolag och sedan 2019 används det i kommersiell plantering. Totalt har över 70 miljoner träd fördelat över ca 30 000 hektar hittills planterats med granulatet, och resultaten är goda.

– På vissa näringsfattigare marker handlar det om flera hundra procents förbättring. På mer bördig mark kan det handla om 50 procents förbättring. Vi har precis börjat få mätresultat från årets växtsäsong och ser fortsatt god effekt. Resultaten visar bland annat att tallplantor som har planterats med arGrow vid Nybäck, ca 4 mil Nordväst om Skellefteå, efter sex växtsäsonger fortsätter att växa bättre än de obehandlade plantorna. arGrow®-behandlade plantor har haft 21 % högre tillväxt under 2022 med 6 cm längre årsskott, och vi ser liknande utfall även på andra platser, säger Carl-Gustav Löf, VD på Arevo.

Plantor som har fått arGrow fortsätter att skjuta längre skott efter sex växtsäsonger

 

Eftersom effekten av arGrow går ut på att stimulera plantornas egna tillväxtprocesser med en aminosyra behövs en mycket liten mängd jämfört med andra näringstillskott. Vid en omräkning till näringsenheter behövs bara en dos som motsvarar 80 gram kväve för en hektar skog, jämfört med vanlig skogsgödsling av äldre skog där man använder 150 kilo kväve.

– Här får man perspektivet. Miljö- och hållbarhetsfrågor hänger ofta samman med just effektiviteten. Större effektivitet ger också större lönsamhet, säger Carl-Gustav Löf.

Friskare plantor med arGrow

Nils Eliasson är förvaltare på Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar. Här har man sedan i våras testat arGrow på tall.

– Vi kan se en tydlig skillnad på de plantor som vi planterat med arGrow jämfört med referensplantor strax intill. De har vuxit mycket bättre och har en friskare färg. De är mer motståndskraftiga, de är större och har ett större rotsystem, säger han.

Redan nu ser man att det kommer att leda till större hållbarhet och en bättre ekonomi.

– Vi får en högre och bättre tillväxt redan från start, avslutar Nils Eliasson.

Här kan du läsa mer om arGrow-produkterna